Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου για το φορολογικό έτος 2019/ Personal Income Tax Return 2019

Σας πληροφορούμε ότι η Δήλωση Εισοδήματος Ατόμου (Τ.Φ.1 Μισθωτού και Αυτοεργοδοτούμενου χωρίς εξελεγμένους λογαριασμούς), για το φορολογικό έτος 2019 είναι διαθέσιμη για υποβολή.

Επισημαίνεται ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής της πιο πάνω δήλωσης είναι η 30η Οκτωβρίου 2020.

Υπενθυμίζουμε ότι οι πιο πάνω δηλώσεις μπορούν να υποβληθούν ΜΟΝΟ ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος TAXISnet – Άμεσης Φορολογίας στο https://taxisnet.mof.gov.cy.

Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη φορολογική μας ομάδα για οποιεσδήποτε διευκρινήσεις χρειαστείτε ή για συμβουλές σχετικά με την συμπλήρωση και υποβολή της φορολογικής σας δήλωσης ή με τον υπολογισμό και την καταβολή του πληρωτέου φόρου εισοδήματος.

 

We would like to inform you that the 2019 personal income tax return for employees and  for self‐employed individuals not preparing audited financial statements, is available for submission.

The deadline for the submission is the 30th of October 2020.

Please also note that the 2019 income tax declarations should be submitted electronically via Taxisnet system –Direct Taxation https://ta