Σημαντική προθεσμία / Important deadline

Τελευταία ημερομηνία καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς και ΓεΣΥ σε μερίσματα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.


Σας υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία ημερομηνία καταβολής της έκτακτη αμυντικής εισφοράς και του ΓεΣΥ, σε λογιζόμενα και πραγματικά μερίσματα κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2019 που προκύπτουν από τα λογιστικά κέρδη του φορολογικού έτους 2017, είναι η 31η Ιανουαρίου 2020.


Σημειώνουμε ότι η καταβολή της έκτακτης αμυντικής εισφοράς και του ΓεΣΥ πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart (www.jccsmart.com) , χρησιμοποιώντας τους πιο κάτω κωδικούς:


Λογιζόμενη Διανομή Μερίσματος

(0623) – ΑΜΥΝΑ ΣΕ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

(0723) – ΓΕΣΥ ΣΕ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ


Πραγματική Διανομή Μερίσματος

(0603) – ΑΜΥΝΑ ΣΕ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

(0703) – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΕΣΥ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ


Επισημαίνουμε ότι, πληρωμές μετά την πιο πάνω ημερομηνία, φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις και πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης.


Παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με τη φορολογική μας ομάδα για οποιαδήποτε περαιτέρω καθοδήγηση ή διευκρινήσεις χρειαστείτε.

 

We would like to remind you that the 31st January 2020 is the last date for the payment of special defence contribution and GHS contribution, resulting from actual and deemed dividends distribution out of 2017 accounting profits.


The special defence contribution and GHS contribution should be paid through the JCCsmart web page - (www.jccsmart.com) as follows:


Deemed Dividend Distribution

(0623) – DEFENCE ON DEEMED DIVIDENDS

(0723) – GHS ON DEEMED DIVIDENDS DISTRIBUTION


Actual Dividend Distribution

(0603) – DEFENCE ON DIVIDENDS

(0703) – GHS WITHHELD FROM DIVIDENDS PAID


Please also note that payments beyond these dates can only be made at the local district collection offices and are subject to interest and penalties.


For further information, clarifications or assistance please contact CSC Christodoulou Taxation Department.