Σημαντική προθεσμία / Important deadline

Τελευταία ημερομηνία καταβολής έκτακτης αμυντικής εισφοράς και ΓεΣΥ σε μερίσματα κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.


Σας υπενθυμίζουμε ότι η τελευταία ημερομηνία καταβολής της έκτακτη αμυντικής εισφοράς και του ΓεΣΥ, σε λογιζόμενα και πραγματικά μερίσματα κατά την 31 η Δεκεμβρίου 2019 που προκύπτουν από τα λογιστικά κέρδη του φορολογικού έτους 2017, είναι η 31η Ιανουαρίου 2020.


Σημειώνουμε ότι η καταβολή της έκτακτης αμυντικής εισφοράς και του ΓεΣΥ πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσω της ιστοσελίδας της JCCsmart (www.jccsmart.com) , χρησιμοποιώντας τους πιο κάτω κωδικούς:


Λογιζόμενη Διανομή Μερίσματος

(0623) – ΑΜΥΝΑ ΣΕ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΑ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

(0723) – ΓΕΣΥ ΣΕ ΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΔΙΑΝΟΜΗ ΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ


Πραγματική Διανομή Μερίσματος

(0603) – ΑΜΥΝΑ ΣΕ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ

(0703) – ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΓΕΣΥ ΑΠΟ ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΠΛΗΡΩΤΕΑ


Επισημαίνουμε ότι, πληρωμές μετά την πιο πάνω ημερομηνία, φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις και πραγματοποιούνται ΜΟΝΟ στα κατά τόπους Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης.