Ερμηνευτική εγκύκλιος 32 Φόρου Εισοδήματος/Informative guide 32 of the tax DepartmentΤο τμήμα φορολογίας, έχει δημοσιεύσει Ερμηνευτική Εγκύκλιο που αφορά τήρηση αρχείων και τα συναφή έντυπα σχετικά με τις Παροχές σε Είδος που αναφέρονται στο Ενημερωτικό Έντυπο που ενδόθηκε τον 10/2018. Το φορολογικό τμήμα της CSC Christodoulou Ltd είναι στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

 

The tax department, has published an Informative Guide, in Greek language, which is related to the keeping of records and related forms in accordance the benefits in kinds that has been mentioned in the Informative Guide that has been published on 10/2018. CSC Christodoulou Ltd’s tax department is at your disposal for further information