Νέος Πρόεδρος της Επιτροπής ΦΠΑ του ΣΕΛΚ | New Chairman of the VAT Committee of ICPAC

Νέος Πρόεδρος της Επιτροπής ΦΠΑ του ΣΕΛΚ, για την περίοδο 2019-2021, ο Διευθύνων Σύμβουλος του οίκου μας κ. Χρίστος Σ. Χριστοδούλου. Αντιπρόεδρος της Επιτροπής ο κ. Γιώργος Λιασή.

Ο Σύνδεσμος Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου (ΣΕΛΚ) ασκεί́ τον πολυσχιδή́ του ρόλο λειτουργώντας μέσα από́ το Διοικητικοί́ του Συμβούλιο, τη Διεύθυνση αλλά και τις Επιτροπές του. Για την καλύτερη διεκπεραίωση των εργασιών του μέσα στα πλαίσια της αποστολής του, ο ΣΕΛΚ λειτουργεί μέσα από το ένα δικτύο εξειδικευμένων Επιτροπών και εξειδικευμένων Ομάδων Εργασίας, στις οποίες συμμετέχουν Μέλη του Συνδέσμουπου προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε εθελοντική βάση.

 
The new Chairman of the VAT Committee of ICPAC for the period 2019-2021 is our Managing Director Mr. Christos S. Christodoulou. Vice-President of the Committee is Mr. George Liasi.

The Institute of Certified Public Accountants of Cyprus (ICPAC) accomplishes its multifaceted role by operating through its Board of Directors, its Management and its Committees. In order to better address the Institute's goals and its mission, ICPAC operates a network of committees and specialized working groups, in which Members of the Association involved, are offering their services on a voluntary basis.