Ειδικά Σχέδια / Special Schemes

Το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ανακοίνωσε ότι η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής αιτήσεων για συμμετοχή στα Ειδικά Σχέδια για την περίοδο από 13 Μαΐου μέχρι 12 Ιουνίου 2020, είναι η 12η Ιουνίου 2020.


Σημειώνουμε ότι μέτα την ημερομηνία αυτή οι ηλεκτρονικές αιτήσεις δεν θα είναι διαθέσιμες για χρήση και δεν θα γίνονται αποδεκτά οποιαδήποτε αιτήματα για εκπρόθεσμη υποβολή αιτήσεων.

 

The Ministry of Labour, Welfare and Social Insurance announced that the deadline for submitting the online applications in relation to Special Schemes for the period from 13 May 2020 until 12 June 2020, is on 12June 2020.


Please note that after this date electronic applications will not be available for use.