Προσωρινή φορολογία 2018

Όλες οι εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και άτομα που έχουν εισοδήματα εκτός από μισθωτές υπηρεσίες, που εκτιμούν ότι θα έχουν φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2018 έχουν την υποχρέωση να υπολογίσουν την προσωρινή φορολογία τους σύμφωνα με τα εκτιμώμενα φορολογητέα εισοδήματα του έτους 2018 και να καταβάλουν τον υπολογιζόμενο φόρο.

Η προσωρινή φορολογία καταβάλεται μέσω της διαδικτυακής πύλης JCC Smart-https://www.jccsmart.com σε δύο ισόποσες δόσεις πρίν ή κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:


31 Ιουλίου 2018 - Πληρωμή 1ης Δόσης31 Δεκεμβρίου 2018 - Πληρωμή 2ης Δόσης

Εαν ο υπολογιζόμενος πληρωτέος φόρος για το 2018, μέσω της προσωρινής φορολογίας είναι μικρότερος από το 75% του τελικού φόρου όπως αυτός θα υπολογιστεί με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους, τότε επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ύψους 10% του πληρωτέου φόρου.

Αναθεωρημένος υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας μπορεί να υποβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας πρίν ή κατά την 31η Δεκεμβρίου 2018.

Εάν ο αναθεωρημένος υπολογισμός είναι προς τα πάνω, τότε 3,5% τόκος είναι πληρωτέος στη διαφορά μεταξύ του αναθεωρημένου πληρωτέου ποσού και του αρχικού ποσού όπως δηλώθηκε, από την ημερομηνία πληρωμής της 1ης δόσης.

Σημειώνουμε ότι η καταβολή της 1ης Δόσης θα γίνεται μέσω JCCsmart μέχρι τις 31 Αυγούστου 2018.  

Στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων πληρωμές γίνονται ΜΟΝΟ όταν οι πληρωτέοι φόροι φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις ή αποτελούν πληρωμή «0200-Προσωρινού Φόρου Φυσικού και Νομικού Προσώπου» μετά από Αναθεωρημένη Δήλωση.

 

All companies that are Cyprus tax residents, that estimate to have taxable income for the tax year 2018 should calculate and pay the respective temporary tax liability based on their estimated taxable income.

The temporary tax liability is payable through the JCC Smart-