Προσωρινή φορολογία 2019 | Temporary tax 2019

ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ 2019


Αγαπητοί πελάτες και συνεργάτες, Όλες οι εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισοδήματα εκτός από μισθωτές υπηρεσίες, που εκτιμούν ότι θα έχουν φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2019, έχουν την υποχρέωση να υπολογίσουν την προσωρινή φορολογία τους σύμφωνα με τα εκτιμώμενα φορολογητέα εισοδήματα του έτους 2019 και να καταβάλουν τον υπολογιζόμενο φόρο.

Σημειώνουμε ότι, από το έτος 2019, τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα εκτός από μισθωτές υπηρεσίες πρέπει επίσης να καταβάλουν μέσω της προσωρινής φορολογίας τις εισφορές τους που αφορούν το Γενικό Σύστημα Υγείας.

Η προσωρινή φορολογία καταβάλλεται μέσω της διαδικτυακής πύλης JCC Smart – http://www.jccsmart.com σε δύο ισόποσες δόσεις πρίν ή κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες: • 31 Ιουλίου 2019 – Πληρωμή 1ης Δόσης • 31 Δεκεμβρίου 2019 – Πληρωμή 2ης Δόσης

Εάν ο υπολογιζόμενος πληρωτέος φόρος για το 2019, μέσω της προσωρινής φορολογίας είναι μικρότερος από το 75% του τελικού φόρου όπως αυτός θα υπολογιστεί με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους, τότε επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ύψους 10% του πληρωτέου φόρου.

Αναθεωρημένος υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας μπορεί να υποβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας πρίν ή κατά την 31η Δεκεμβρίου 2019.

Εάν ο αναθεωρημένος υπολογισμός είναι προς τα πάνω, τότε 2% τόκος είναι πληρωτέος στη διαφορά μεταξύ του αναθεωρημένου πληρωτέου ποσού και του αρχικού ποσού όπως δηλώθηκε, από την ημερομηνία πληρωμής της 1ης δόσης.

Σημειώνουμε ότι η καταβολή της 1ης Δόσης θα γίνεται μέσω JCCsmart μέχρι τις 31 Αυγούστου 2019. Στα Επαρχιακά Γραφεία Είσπραξης Φόρων πληρωμές γίνονται ΜΟΝΟ όταν οι πληρωτέοι φόροι φέρουν τόκους και επιβαρύνσεις ή αποτελούν πληρωμή «0200 – Προσωρινού Φόρου Φυσικού και Νομικού Προσώπου» μετά από Αναθεωρημένη Δήλωση.

Για περισσότερες πληροφορίες, διευκρινήσεις ή συμβουλές σχετικά με τον υπολογισμό και την υποβολή της προσωρινής φορολογικής δήλωσης καθώς και την πληρωμή του προσωρινού φόρου, παρακαλούμ