Προσωρινή Φορολογία 2020 / Temporary Tax 2020

Όλες οι εταιρείες φορολογικοί κάτοικοι Κύπρου και όλα τα φυσικά πρόσωπα που έχουν εισοδήματα εκτός από μισθωτές υπηρεσίες, που εκτιμούν ότι θα έχουν φορολογητέο εισόδημα για το έτος 2020, έχουν την υποχρέωση να υπολογίσουν την προσωρινή φορολογία τους σύμφωνα με τα εκτιμώμενα φορολογητέα εισοδήματα του έτους 2020 και να καταβάλουν τον υπολογιζόμενο φόρο.

Σημειώνουμε ότι, από το έτος 2019, τα φυσικά πρόσωπα με εισοδήματα εκτός από μισθωτές υπηρεσίες πρέπει επίσης να καταβάλουν μέσω της προσωρινής φορολογίας τις εισφορές τους που αφορούν το Γενικό Σύστημα Υγείας.

Η προσωρινή φορολογία καταβάλλεται μέσω της διαδικτυακής πύλης JCC Smart http://www.jccsmart.com σε δύο ισόποσες δόσεις πριν ή κατά τις ακόλουθες ημερομηνίες:

• 31 Ιουλίου 2020 – Πληρωμή 1ης Δόσης

• 31 Δεκεμβρίου 2020 – Πληρωμή 2ης Δόσης

Εάν ο υπολογιζόμενος πληρωτέος φόρος για το 2020, μέσω της προσωρινής φορολογίας είναι μικρότερος από το 75% του τελικού φόρου όπως αυτός θα υπολογιστεί με βάση τις ελεγμένες οικονομικές καταστάσεις του έτους, τότε επιβάλλεται πρόσθετος φόρος ύψους 10% του πληρωτέου φόρου.

Αναθεωρημένος υπολογισμός της προσωρινής φορολογίας μπορεί να υποβληθεί στο Τμήμα Φορολογίας πρίν ή κατά την 31η Δεκεμβρίου 2020.