Ετήσιο τέλος εταιρειών / Annual levy

Υπενθυμίζουμε ότι η 30η Ιουνίου 2019 είναι η τελευταία ημερομηνία για την καταβολή του ετήσιου τέλους των €350 στον Έφορο Εταιρειών για το έτος 2019. Η πληρωμή μπορεί να γίνει μέσω της διαδικτυακής πύλης JCC Smart

https://www.jccsmart.com.

Σημειώνουμε επίσης, ότι σε περίπτωση που το πιο πάνω τέλος δεν εξοφληθεί εντός της προκαθορισμένης ημερομηνίας τότε αυτό πληρώνεται με πρόσθετες επιβαρύνσεις ως ακολούθως:

Από 01/07/2019 μέχρι 31/08/2019 - €385 Ευρώ

Από 01/09/2019 και μετά - €490 Ευρώ

 

We would like to remind you that the 30th June 2019 is the last date for the payment special levy of €350 to the Department of the Registrar of Companies for the year 2019. Payment can be made via the JCC Smart-https: //www.jccsmart.com portal.

Please kindly note that if the above fee is not paid within the pre-determined date, then additional charges will occur as below:

From 01/07/2019 to 31/08/2019 - €385

From 01/09/2019 onwards - €490