Παροχές σε είδος/Benefits in kind

Το Τμήμα Φορολογίας, έχει δημοσιεύσει  Ενημερωτικό Έντυπο, στο οποίο περιγράφεται η φορολογική μεταχείρηση που σκοπεύει να εφαρμόσει από την 1 Ιανουαρίου 2019 όσον αφορά συγκεκριμένες παροχές σε είδος που προσφέρονται από τους εργοδότες στους υπαλλήλους τους και σε πρόσωπα που κατέχουν ή θεωρούνται ότι κατέχουν αξίωμα.

Το φορολογικό τμήμα της CSC Christodoulou Ltd είναι στην διάθεση σας για περαιτέρω πληροφορίες και διευκρινίσεις.

 

The Tax Department has published an Informative Guide, in Greek language, which describes how the Tax Department intends to tax certain benefits offered by employers to employees and persons who hold or are deemed to hold an office, as from 1 January 2019.

The taxation department of CSC Christodoulou Ltd is at your disposal should you require any further information, clarifications or assistance with the above.