Εθελοντική μείωση ενοικίων / Voluntary reduced rentals

Στις 2 Ιουνίου 2020, ο περί Φορολογίας του Εισοδήματος Νόμος τροποποιήθηκε με την προσθήκη του άρθρου 9Ε.


Σύμφωνα με το νέο άρθρο, παραχωρείται φορολογικό κίνητρο στους ιδιοκτήτες ακινήτων με την μορφή πίστωσης φόρου για μείωση των ενοικίων.


Πιο συγκεκριμένα σε πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) που αποκτά εισόδημα από ενοικίαση ακίνητης ιδιοκτησίας παραχωρείται πίστωση φόρου που ισούται με το 50% της μείωσης του μηνιαίου ενοικίου στην οποία το πρόσωπο (εταιρεία ή φυσικό πρόσωπο) προέβη εθελοντικά και καλύπτει μείωση μεταξύ 30-50% του μηνιαίου ενοικίου.


Νοείται ότι:

  • Η πίστωση φόρου παραχωρείται για μείωση των ενοικίων που δεν υπερβαίνει τους τρεις μήνες εντός του 2020, ανεξαρτήτως των συμφωνηθέντων μηνών της μείωσης.

  • Η μείωση ενοικίου πραγματοποιείται με γραπτή συμφωνία μεταξύ ιδιοκτήτη και ενοικιαστή.

  • Η πίστωση δεν παραχωρείται στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης και ο ενοικιαστής είναι συνδεδεμένα πρόσωπα (όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 33 του παρόντος Νόμου).

  • Η πίστωση φόρου δύναται να χρησιμοποιηθεί έναντι του συνολικού φόρου που προκύπτει για το φορολογικό έτος 2020.

  • Οποιοσδήποτε επιστρεπτέος φόρος προκύπτει από την πίστωση δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό του φόρου που έχει καταβληθεί.