Έλεγχος και

Διαπίστευση

Η ανάγκη για τη διεξαγωγή ανεξάρτητου και αποτελεσματικού λογιστικού ελέγχου των οικονομικών καταστάσεων επιχειρήσεων, καθώς και η αποτελεσματική εταιρική διακυβέρνηση ποτέ δεν υπήρξε τόσο απαιτητική. Η εταιρεία μας, αναγνωρίζοντας τη σημασία του τομέα ελεγκτικών υπηρεσιών, δεσμεύεται να επιδείξει μια ανεξάρτητη και επαγγελματική προσέγγιση, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης και τα Διεθνή Ελεγκτικά Πρότυπα.

  • Λογιστικός Έλεγχος Οικονομικών Καταστάσεων

  • Ετοιμασία Οικονομικών Καταστάσεων

  • Διοικητικός Λογιστικός Έλεγχος

  • Εσωτερικός Λογιστικός Έλεγχος

  • Ειδικός Λογιστικός Έλεγχος και Εκθέσεις Δέουσας Επιμέλειας (Due Diligence)

Επικοινωνήστε με την ομάδα Ελέγχου

FINANCIAL MINDS.

WE PROVIDE MORE THAN NUMBERS

AUDIT | TAX | ADVISORY

Ποιοι Είμαστε

Οι Υπηρεσίες μας

Τομείς δραστηριοτήτων

CSC Christodoulou logo white-01-01.png

Λεωφ. Σπύρου Κυπριανού 24, CSC House, 2-3 Όροφος

3070 Λεμεσός, Κύπρος

T. +357 25 738 938, F. +357 25 738 688

info@cschristodoulou.com,

www.cschristodoulou.com

  • Twitter
  • Linkedin
  • Facebook
Copyright © CSC Christodoulou Ltd 2020. All rights reserved.
Designed by DNA Web Team